วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ต่อจากนั้น
เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิราชสุดา
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการนำ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล มาช่วยสอนเสริม เพื่อลดปัญหาครูไม่เพียงพอ และเสริมสร้างความรู้ให้ตรงตามหลักวิชาการ ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้ปลูกต้นแขม พืชประจำถิ่น สำหรับนำดอกมาทำเป็นไม้กวาด เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ ยังปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีธาตุอาหารและน้ำจากการเลี้ยงปลา เน้นหลักการ ๓ ไม่ และ ๓ น้อย คือ ไม่ใช้ดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมี ใช้น้ำน้อย ใช้แรงงานน้อย และใช้เวลาดูแลรักษาน้อย จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของจังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดละ ๕ กลุ่ม ใน ๕ อำเภอ ส่งเสริมการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน สบู่สมุนไพร และผ้าทอ เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น เช่น ผักกูดช้าง หรือ กีบแรด และโพนเม่น หรือค้างคาวดำ พืชสมุนไพรท้องถิ่นมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านมาฝึกอบรมให้แปรรูปเป็นชาผงเพื่อเพิ่มมูลค่า ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกตรวจรักษาแก่ราษฎร ที่เจ็บป่วย พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ ปี ๒๔๘๙ ปัจจุบันสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๒๐๔ คน โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ได้สอดกับบริบทของสังคม ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จดี ที่โดดเด่นคือ ผลการเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา เนื่องจากทางโรงเรียนวางแผน จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดไปได้ โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ มีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นลำดับ และมีการขยายกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีคุณภาพให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมสนับสนุนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

/ขนมธรรมเนียม…

– ๒ –

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป และคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องรับ การรักษาอย่างต่อเนื่องก่อนส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าภูไท