วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมการบำเพ็ญพระราชกุศล (พิธีกงเต๊ก) ซึ่งสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๐๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงร่วมการบำเพ็ญพระราชกุศล (พิธีกงเต๊ก) ซึ่งสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงยังพระลาน พระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธนรสีห์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๗๕ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๗๕ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๗๕ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๗๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหา กษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์ พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๑๗๕ รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ และ
ผู้ร่วมในพิธี ยืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธนรสีห์

/ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น….

-๒-

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญ พระพุทธนรสีห์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เข้าไปยัง ห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูป ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระพุทธนรสีห์ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังหน้าประตู ภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล อัญเชิญพระพุทธนรสีห์กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระพุทธนรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ยุคเชียงแสน ที่มีพุทธลักษณะงดงาม
พบประดิษฐานในวิหารหลวงวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อแรก เจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมใจถวาย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มาตั้งบูชาในท้องพระโรง วังวรดิศ ตามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยา ดำรงราชานุภาพ กล่าวว่า พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่งนัก ถือเป็นบุญใหญ่หลวงแก่ผู้ได้เฝ้า
ถวายบูชาอันจะก่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชดำเนินไปที่วังวรดิศ ได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง ก็มีพระราชดำรัสว่า “พระองค์นี้
งามมากและแปลกจริง ๆ” สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเจ้านายฝ่ายเหนือจึงพร้อมใจกัน
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงขนานพระนาม
ถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” และเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญแต่นั้นมา อัญเชิญประดิษฐานไว้ในพระที่นั่ง
อัมพรสถาน อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระพุทธนรสีห์ยังประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ตราบจนบัดนี้