วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลแห่งการกระทำของคนทั้งชาติ หมายความว่า หากคนในชาติต่างปฏิบัติหน้าที่การงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์
และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้ว ผลดีที่บังเกิดขึ้นก็จะประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของชาติบ้านเมือง บุคคลผู้สำนึกตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชาติ และปรารถนาจะได้อยู่ได้อาศัยในบ้านเมืองที่มีความสุขความเจริญแท้ จึงต้องตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่ดีที่ถูกต้อง
โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไปจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญของประเทศชาติ ทุกคนจึงควรทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ทราบชัด
แล้วลงมือปฏิบัติโดยไม่รั้งรอ
เวลา ๑๒.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
“อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

/ อนึ่ง เมื่อวันจันทร์…

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเซ ตำบลแม่ตื่น อำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาสูง อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ สร้างบนสันเขา
ทำแปลงเกษตรตามไหล่เขา ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด เด็กนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
โรงเรียนนี้เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะกะเช สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ ระยะแรกที่ตั้งโรงเรียน พบปัญหาด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการด้านการศึกษายังไม่ทั่วถึง ยากต่อการพัฒนา จึงมีพระราชดำริให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นแทน โดยพระราชทานเงินที่ทรงได้รับจากรางวัลอินทิรา คานธี ปัจจุบันได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกด้าน มีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ช่วยทำถนนให้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเดินทางเข้าออกได้ กรมชลประทาน ทำประปาภูเขา ทำให้มีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี พืชผักผลผลิตทางการเกษตรงอกงามดี ด้านปศุสัตว์ สามารถขยายผลการเลี้ยงสุกรลูกผสม
เหมยซาน ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงได้แล้ว ผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คิดวางแผนอย่างเป็นระบบ
ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้าง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ทำให้โรงเรียน ฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เดิมคือ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลองใต้ ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ ตามพระราชดำริ ที่ทรงให้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นถิ่นห่างไกล โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ และได้ขยายผลสู่ชุมชน อาทิ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ที่สอนให้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ที่ได้เปิดให้ราษฎรในชุมชนเข้ามาศึกษา เรียนรู้วิธีการเกษตร สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเน้นงานด้านสุขอนามัย ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองช่วยดูแลสุขภาพของนักเรียนและคนในครอบครัว
ในการนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาพลวงหิน และปลาจาด ลงสู่แม่น้ำแม่ลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน และใช้ในกิจการของโรงเรียน ฯ และด้านการส่งเสริมวิชาการเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาความคิด เช่น การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นำพลังน้ำมาใช้กับครกกระเดื่อง การซ่อมบำรุงจักรยาน พาหนะหลักของราษฎรในหมู่บ้าน โดยการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ นี้ จะสามารถขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน
ทำให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง อันเป็นการพัฒนาเด็ก เยาวชน โรงเรียน และชุมชนควบคู่กันไป

/ เวลา ๑๔.๕๔ น…

– ๓ –

เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เดิมคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดง ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระราชทรัพย์ในการจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ และบ้านพักครู โดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ดำเนินการจัดสร้าง ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๐ คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
และผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าดี โดยชุมชนแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โรงเรียนตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมทำกิจกรรมต่าง ๆ แม้ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างไกล เดินทางลำบาก แต่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมสนองพระราชดำริ แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เช่น กรมชลประทาน ช่วยทำฝายชอเชอคี พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรอีก ๑๓ ครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้นใหม่ บริเวณพื้นที่สูงของหมู่บ้านให้ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง ด้านไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำจากลำห้วยโต๊ะอุ๊โกร ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ทำให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ทั้งหมู่บ้าน และที่โรงเรียน นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ยังเข้าไปติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เพิ่มเติมด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่