วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๕๙” เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๕๙” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าว และกรรมการมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหาร บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด และกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการ “สวนสยาม
คลายทุกข์น้ำท่วมชาวอีสาน” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
กรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้า กราบทูลรายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน โอกาสนี้ ประทานเงินของกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ แก่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็กในเครือข่ายของกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ
– นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ คณะผู้บริหารระดับสูง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง
(ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

/ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย …

– ๒ –

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐
และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะเลิศดังกล่าว
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางอรุยา พุทธินันทน์ และครอบครัว เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โอกาสนี้ ประทาน
พระอนุญาตให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานเงินจำนวนดังกล่าว
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางสาววิภาวดี ฤทธิชัย และครอบครัว เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โอกาสนี้ ประทาน
พระอนุญาตให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานเงินจำนวนดังกล่าว