วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมานพ ยาระณะ จ.ภ. ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “ล้างมือสร้างสุข สุขอนามัยสร้างโลก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร