วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายผู้ได้พากเพียรบากบั่นศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จ ได้รับปริญญา
อันทรงเกียรติในวันนี้ นับว่าเป็นผู้ที่ชาติบ้านเมืองต้องการ เพราะแต่ละคนต่างก็มีความรู้ตามสาขาวิชา
ที่ได้เล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่
ประเทศชาติ ทุกคนจึงควรจะได้สำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อชาติบ้านเมือง แล้วนำความรู้ไปใช้
ในการประกอบกิจการงาน ด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพของตน พร้อมทั้งหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม และฝึกฝนความชำนาญในการปฏิบัติ ให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เป็นนิตย์ ข้อสำคัญ บัณฑิต
ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม อีกทั้งแต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่า งานพัฒนาบ้านเมืองนั้น จำเป็นต้อง
อาศัยผู้มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ มาร่วมมือร่วมความคิดกัน บัณฑิตจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย จะได้สามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างหลากหลาย
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม
และแก่ชาติบ้านเมือง