วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต และวัดสุทัศนเทพวราราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มีอุปการคุณแก่วัดสุทัศนเทพวราราม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ของที่ระลึก
เวลา ๐๘.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานพระโอวาท ความว่า การที่คนเราจะสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญได้แท้จริงและยั่งยืนนั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย ทั้งนี้ เพราะคุณธรรมความสุจริตย่อมเป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหาย ทั้งปวง ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ดีที่เจริญแต่เพียงทางเดียว บัณฑิตผู้ปรารถนาความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตจึงชอบที่จะฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต
จะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญที่แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
/ทรงกราบ…

– ๒ –

ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้า
พระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง