วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกุณฑ์ทาวี กถิรสาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตพิเศษของโครงการดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก