วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำหนังสือ “เกาะแสมสาร ในพระราชหฤทัย…ฐานทรัพยากรทางทะเล เพื่อความมั่นคงของชาติ” เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑
– คณะกรรมการร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ และเงินรายได้จากการจำหน่าย สลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยสยาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสโมสรโรตารีกรุงเทพ – รัชดาภิเษก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ และรายได้จากการจัด การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ และเงินบริจาคเพิ่มเติม เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ และพลตรีหญิง จิรภา ปาละศักดิ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ด้วย
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำ ข้าราชการและผู้แทนภาคเอกชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ในปี ๒๕๕๙ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

/ – พลตำรวจโท สุทธิพงษ์…

-๒-

– พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และ เหรียญคณาจารย์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่ผู้แข่งขันได้รับจากการชนะการประกวดรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ ปี ๒ “ซิง ยัวร์ เฟซ ออฟ” (Sing Your Face Off#2) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
(๑.) นางพูลลาภ เรืองศุข และนางสาวรฤก เรืองศุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายโฉนดที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
(๒.) นางสาวเกศวดี จุฑาทอง ผู้บริหารบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้
(๑.) คณะผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
(๒.) คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปรกติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
(๓.) คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ การแข่งขัน ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๗ “รวมพลคนดีของแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางนกอี ทำพันธ์จาก และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๕.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
/ – นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์…

-๓-

– นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ และ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนพันธุ์หลงลับแล สับปะรดห้วยมุ่น และผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
และคณะ นำ พระสงฆ์ และผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ สาขา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
๑. สาขาพระสงฆ์ พระครูจารุปริยัติการ (สมบัติ จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒. สาขาผู้บริหารการศึกษา นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
๓. สาขาครูภาษาไทย นางขวัญหทัย ภักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔. สาขาครูสังคมศึกษา นางสมสกุล สินพูลผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๕. สาขาก่อนประถมศึกษา นางนิทรา ช่อสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๖. สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสุชล สุขเกษม เกษตรกร ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้น
– สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เปรียบเทียบ (Comparative Biomedical Sciences) ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดขอนซุง และศาลาการเปรียญวัดคุ้งวารี อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

/ อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖…

-๔-

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๑ คน มีแผนการขยายการศึกษาจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่เน้นการ ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง การแสดงและการเล่นดนตรีของนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน และนิทรรศการของโรงเรียน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร