วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการ บริหารงานเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดทอดผ้าป่า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อสมทบทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียน
แห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารสมาคม ฯ และผู้แทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้บริหาร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะ บุคคล ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเทศกาลฤดูหนาว
“เดอะ วินเทอร์ เฟสติวัล บางกอก ๒๐๑๕” (The Winter Festival Bangkok 2015) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
๒. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
“ศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– พลเอก สิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/นายพัลลภ… – ๒ –

– นายพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานดำเนินการโครงการ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่านสืบสาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ” นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทำหนังสือเพิ่มพูนความรู้ (หนังสือทำมือ) ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้า เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายธนากร และนางเพียงเพชร จตุรเจริญคุณ ผู้บริหารบริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ จำกัด เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภัสสรณัฎฐ์ ดุลยทรรศน์ และนางลัทธกาญจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เครื่องดูดเสมหะ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุวัฒน์ ไวจรรยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือคติธรรม
คำโคลง (พุทธศาสนาสุภาษิตฉบับร้อยกรอง) และหนังสือนิราศซากุระฟูจิซัง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มาย ไบรท์ สมายด์ โกลบอล อาร์ท คอนเทสต์ ปี ๒๕๕๘” (My Bright Smile Global Art Contest
ปี 2558) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขัน ฯ โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ฯ และคณะผู้ดำเนินงานแปลบทพระราชนิพนธ์แก้วจอมแก่น และแก้วจอมซน เป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อ เผยแพร่ให้ผู้พิการทางการมองเห็นและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางโดนิกา พอตตี (Mrs. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และผู้แทนสำนักกษาปณ์แคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็น รายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกดังกล่าว แด่สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรวมแสตมป์ประจำปีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหาร พิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย ต่อจากนั้น

/สมเด็จพระเทพ…
– ๓ –

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายภัควัน สิงห์ บิชนอย (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเรื่องที่รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ขอพระราชทานทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัล Padma Bhushan Award แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๓.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้า และทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง