วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง และ
พระราชสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (Mr. Asim Iftikhar Ahmad) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมาก่อน
– นายลง วิซาโล (Mr. Long Visalo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย นายลง วิซาโล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน
– นายอาดามา ดอสโซ (Mr. Adama Dosso) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย นายอาดามา ดอสโซ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
– นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย (Mr. Emilio de Miguel Calabia) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ เอเชียและแปซิฟิก ดูแลด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และฟิลิปปินส์ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือราชอาณาจักรสเปนมาก่อน
– นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms. Raushan Yesbulatova) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

/ก่อนที่จะมา …..

– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน
– นายเมอีร์ ชโลโม (Mr. Meir Shlomo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นายเมอีร์ ชโลโม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ กระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอลมาก่อน
– นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหลี่ว เจี้ยน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน
เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “แชลเลนจ์, คลู แอนด์ เรียลีตี ออฟ โททอลลี เอนโดสโคปิก คาร์ดิแอค เซอร์เจอรี” (Challenge, Clue and Reality of Totally Endoscopic Cardiac Surgery)
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานแสดงดนตรีคลาสสิก เพื่อเฉลิมฉลองการครบ ๑๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ฝรั่งเศส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพล
ทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทอดพระเนตรภาพเขียนเกี่ยวกับการทรงช้าง
ทำยุทธหัตถี จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในงานขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ที่มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานในพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๗ เริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ๒๗ ไร่ โดยสำนักงานชลประทานที่ ๑ สนับสนุนการจัดหาน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ สนับสนุนด้านการปรับปรุงพื้นที่ โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ

/มหาวิทยาลัย …..

– ๓ –

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดำเนินงานศึกษา วิจัย เก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อให้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ผัก อาทิ พริก แตงเทศ และกระเจี๊ยบเขียว ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังปลูก
ถั่วพร้า เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และศึกษาวิจัยพัฒนาการและการสุกทางสรีรวิทยาของเมล็ดถั่วพร้า รวมถึงวิธีปลูก เพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะกับแปลงปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๘ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๔ คน ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ พบว่าผลการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่ำกว่าระดับจังหวัดและประเทศทุกรายวิชา จึงได้จัดส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน ด้านการเกษตร การผลิตอาหารยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขยายพื้นที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนและจัดซื้อเพิ่มเติม รวมถึงนำไก่เนื้อเข้ามาเลี้ยง เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังได้จัดตั้งฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน ทั้งนี้ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๙๐๐ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณา อาทิ การเล่าเรื่องความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมการแสดงประกอบการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ ผู้แทนชนเผ่าได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับจากโครงการ ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เมนูไข่ ของนักเรียน ๔ ชนเผ่า ในการนี้ มีพระราชดำรัสขอบใจคณะครู และนักเรียนที่จัดกิจกรรมดังกล่าว และทรงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ด้วยทรงมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและได้เรียนต่อระดับสูง เพื่อให้มีความรู้เท่ากับนักเรียนทุกคนในประเทศ และสามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชน
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน ๙๐ คน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริครบทั้ง ๘ ด้าน โครงการฝึกอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาลาหู่ ให้กับนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์ สอนให้เด็กรู้จักการทำธุรกิจสหกรณ์ ระบบบัญชี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ดี มีการเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรง มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานปรับปรุงฝายแม่แหลนหลวง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รวมทั้งก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ส่งผลให้ปัจจุบันราษฎรบ้านจะนะ ครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้มีน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ