วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประกาศนียบัตร รางวัล และทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ของเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืช
และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทรงนำ คณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส
จาก ๓๐ ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรภูฏาน
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ ฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดและทฤษฎี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
ก่อตั้งเป็นโครงการพระราชดำริ ที่มุ่งเน้นความประหยัด เรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด ราษฎรสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในโอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๘ เพื่อสนองพระราชดำริ
ด้านพลังงาน โดยเฉพาะการนำปาล์มน้ำมันไปแปรรูปเป็นไบโอดีเซล ใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ในระยะแรกมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรขึ้น
เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นต้นแบบเรื่องพลังงานทดแทน ให้ชุมชนนำไปปรับใช้ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบสองชนิด คือ น้ำมันพืชใช้แล้ว และน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนของน้ำมันปาล์มดิบจะสกัดจากผลปาล์มทะลายที่ปลูกในพื้นที่โครงการกว่า ๒๕๐ ไร่
มีกำลังการผลิตไบโอดีเซลได้ ๔๐๐ ลิตรต่อวัน ซึ่งได้นำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา และยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากการหีบน้ำมันปาล์ม และการผลิตไบโอดีเซล เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว
น้ำยาล้างจานจากน้ำมันปาล์มดิบและกลีเซอรีน อาหารปลาและปุ๋ยหมักจากกากปาล์ม

เวลา ๑๓.๐๓ น.

– ๒ –

เวลา ๑๓.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงนำ คณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการด้านการเกษตร ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
รวมถึงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน ด้วยการดำเนินงานที่เรียบง่ายและประหยัด
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถทำการเกษตร
ได้ เช่น การปลูกข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ และสมุนไพร ในรูปแบบผสมผสาน ส่งผลให้พื้นที่ที่แห้งแล้งกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงนำคณะทูตานุฑูตและคู่สมรสเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นที่ประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๖ โดยทรงร่างแบบด้วยพระองค์เอง เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์เรือนไทยผสมยุโรป สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ประกอบด้วยพระที่นั่งสำคัญ ๓ องค์ มีทางเชื่อมต่อกันตลอด ได้แก่ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นอาคารโถงสองชั้น
เปิดโล่ง ใช้เป็นที่ประชุมในโอกาสต่างๆและโรงละคร หมู่พระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ห้องพระบรรทม ห้องทรงงาน ห้องสรง ห้องแต่งพระองค์ โดยพระที่นั่งองค์นี้มีทางเชื่อมกับศาลาลงสรงฝ่ายหน้า และเฉลียงสำหรับรับลมทะเล และหมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารหลังแรกเป็นห้องรับแขก เดิมเป็นท้องพระโรงฝ่ายใน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนดนตรีไทย หอเสวยฝ่ายใน เป็นสถานที่สำหรับเสวยพระกระยาหาร พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี โดยพระที่นั่งองค์นี้มีทางเชื่อมกับศาลาลงสรงฝ่ายใน และเฉลียงสำหรับรับลมทะเลเช่นกัน ปัจจุบัน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมหัวหินแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์