วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ –
๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์
การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริ
เมื่อปี ๒๕๕๗ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๗๗ คน
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด ในโอกาสนี้ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ กราบบังคมทูล
รายงานสรุปผลการประเมินความสามารถและทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด ๒๙ แห่ง
พบว่าการอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์จะต้องปรับปรุง จึงได้จัดกิจกรรมการอ่านและการคัดลายมือ
โดยให้รุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดีมาสอนรุ่นน้อง รวมทั้งการสอนเสริมนอกเวลา ส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีโรงเรียน
๑๒ แห่ง ที่มีไม้ผลพอเพียง ส่วนถั่วเมล็ดแห้งมีพอเพียง ๖ แห่ง จึงได้กำหนดพื้นที่ปลูกไม้ผลให้เหมาะสม รวมถึง
ยืมพื้นที่ของผู้ปกครองปลูกถั่วเมล็ดแห้ง หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ กรมชลประทานได้จัดหาน้ำ
สนับสนุนแล้ว ๕ แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะจัดหาแหล่งน้ำให้ครบอีก
๒ แห่ง จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าและจักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ เนื่องจากทางศูนย์ ฯ ได้นำร่องเข้าร่วมโครงการไอซีที เพื่อการเรียนรู้
อ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนชายขอบอย่างยั่งยืน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เลี้ยงเป็ดไข่ หมูดำ ไก่
พันธุ์พื้นเมือง และปลาดุก และปลูกพืชผัก กล้วยน้ำว้า และถั่วเมล็ดแห้ง ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและ
หน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทำการรักษา ซึ่งมีนักเรียนและราษฎร
มารับบริการ ๑๔๙ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน กล้ามเนื้อและกระดูก มีคนไข้ขอรับพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ๒ ราย เป็นโรคเยื่อหุ้มโพรงสมองโป่งบริเวณสันหลังแต่กำเนิดและโรคปากแหว่งแต่กำเนิด
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ บนพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบัน มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๔๑ คน
นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีปราชญ์ชาวบ้านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่
สอนการทอผ้ากะเหรี่ยงลายจกและลายปัก การใช้ไม้และไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน
อาทิ ช้อน กระด้ง กระบุง แก้วน้ำ และอุปกรณ์ปั่นฝ้าย นอกจากนี้ ยังสอนการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมา
รับประทานบำรุงร่างกาย รักษาอาการเจ็บป่วย และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านการเรียนการสอน เริ่มอ่านออก
และเขียนภาษาไทยได้
/ในช่วงบ่าย…..
-๒-
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๒ ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๘ คน ซึ่งได้
ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๕๐ –
๒๕๕๙ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ด้านการเรียนการสอน พบว่า
เด็กประสบปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย จึงจัดสอนเสริมในช่วงหลังเลิกเรียน ช่วยให้เด็กอ่านและเขียนได้ดี
ขึ้น อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กมีความรู้และอนุรักษ์ป่าไม้ และการใช้น้ำอย่างประหยัด จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้
ทรงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลมหาราช และทรงถวายราชสักการะพระบรมรูปปั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ ตามพระราชดำริ พระราชทาน
สิ่งของแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และกล้าหญ้าแฝก ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้
เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่าไม้ ซึ่งนอกจากจะทำให้
ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังจะทำให้ป่าไม้เพิ่มขึ้นด้วย จากนั้น ทรงปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังขาว
และไก่ป่าตุ้มหูแดง ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ตามพระราชดำริ ในศูนย์บริการและพัฒนา
พื้นที่สูงปางตอง ที่ส่งเสริม อนุรักษ์ เพาะพันธุ์สัตว์ป่า และสัตว์อนุรักษ์ ขยายผลไปสู่หมู่บ้านเป้าหมายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ทรงฟังรายงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อขจัดปัญหาขาดแคลนน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการขยาย
ผลโครงการ ฯ เพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์การเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในอำเภอ
แม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง ซึ่งจัดทำจุดเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์เขียดแลว หรือกบภูเขา ในธรรมชาติ
ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า พร้อมกับทรงปล่อยเขียดแลวในคอกอนุบาล ซึ่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนธรรมชาติให้กับราษฎร ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ
ปัจจุบันมีการส่งเสริม เพาะและขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จเป็น
อย่างดี สำหรับศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ เป็นศูนย์แห่งที่ ๒ ต่อจากศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ มีภารกิจในส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรบนพื้นที่สูง
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนประทับแรมปางตอง
ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน