วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้า
พระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วเสด็จออกชานหน้า
พระอุโบสถ ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชา
พระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงาน
นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณ
พระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทาน
ต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น เสร็จแล้ว ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบแล้ว ทรงรับโคม
จากเจ้าพนักงาน ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ ๓ รอบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ
ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพญาณวิศิษฏ์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา
จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
บูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์ แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ ๔ รูป ที่สวดรับอนุโมทนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการ
ถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเอลีซาเบ็ตตา โวโน (Mrs. Elisabetta Vono) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
/นายสว่าง…

– ๒ –

– นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย ๓๙ แห่ง เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิคุรุปถัมภ์ และเพื่อสมทบกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ในโอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศการแข่งขัน
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ด้วย
– นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายกิตติ บุศยพลากร รองอัยการสูงสุด นายวันชาติ สันติกุญชร
อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม