วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม