วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับรองศาสตราจารย์ชวนี
ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎคม ๒๕๖๐ รับไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่จังหวัดสงขลา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล และส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและให้นักเรียนเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มสาระวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าจากเศษผ้า ทำเข็มกลัด โมบายติดรถยนต์จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัยหญ้าแฝกขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งเปิดสอนระดับก่อนปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๖๓ คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ การจัดการสอนเสริมแก่นักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนและทำแบบทดสอบฉบับเก่า เพื่อยกระดับผลการสอบของนักเรียน มีการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลิตพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก เพาะเห็ดนางฟ้า ได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ นักเรียนสามารถทำให้มะนาวออกผลผลิต

/นอกฤดูกาล …
– ๒ –

นอกฤดูกาลได้ ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการพัฒนาผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขต นอกจากนี้ โรงเรียนยังเชิญกลุ่มแม่บ้าน
และปราชญ์ชาวบ้านมาสอนการถนอมอาหาร ทำขนมปั้นสิบ และจักสานไม้ไผ่ ให้นักเรียนและครอบครัว
สามารถนำไปสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันด้วย ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเล่านิทานพื้นบ้าน
ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลบ้านผือ และหน่วย
ทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไป
และทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เดิมโรงเรียนมีเพียงอาคารเรียนชั่วคราว และเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรังในฤดูฝนการเดินทางลำบาก ต่อมามีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ และได้รับพระราชทานเงินเป็นทุนในการจัดสร้างอาคารเรียน ปัจจุบันสามารถดำเนินโครงการตามพระราชดำริเป็นผลสำเร็จดี ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนเชิงเขา จึงปลูกไม้ผล เช่น ขนุน มะไฟ มะม่วง แซมระหว่างอาคารเรียน และมีแปลงสาธิตการทำสวนยางพารา เมื่อปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง มีพระราชดำริให้กรมชลประทานหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำของโรงเรียน โดยพิจารณาทำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโป่ง ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากกว่า ๔๕๐ ไร่ ขณะที่เส้นทางคมนาคมมีถนนลาดยางตัดผ่านแล้วในปีการศึกษานี้ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท และมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่อนามัยดูแลเรื่องสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้มีความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ และได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน ทารกที่คลอดออกมาจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง กลับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์