วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เชี่ยวชาญศาสตร์การพัฒนา คงจะทราบดีอยู่ทั่วกันแล้ว ว่างานพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งยังอาจมีอุปสรรคปัญหานานาประการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา. ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานอกจากจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว จึงต้องมีความอดทนเป็นเยี่ยมด้วย. ความอดทนนี้ มิใช่การยอมรับสภาพแล้วยอมจำนน แต่คือความมั่นคงของจิตใจ ไม่หวั่นไหวไปกับความยากลำบากทางกายและความเดือดร้อนใจต่าง ๆ. เป็นต้นว่า เมื่องานพัฒนาติดขัดล่าช้า ไม่ว่าจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ความอดทนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงความสงบนิ่งของจิตใจไว้ได้ ไม่ขุ่นข้องหมองใจหรือท้อถอย ส่งผลให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้งานดำเนินก้าวหน้า ทั้งยังรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันไว้ได้ด้วย. จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนทำความเข้าใจเรื่องความอดทนให้ถูกต้อง แล้วปลูกฝังอบรมไว้ให้เป็นคุณสมบัติประจำตัว สำหรับการเป็นนักพัฒนาผู้สามารถต่อไป.
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และกิจกรรมห้องพยาบาล เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาให้ความรู้ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตร แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จอย่างทั่วถึง ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
/ จังหวัดตราด…

-๒-

จังหวัดตราด ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมพยาบาล และกิจกรรมเด็กอนุบาล เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ งานจักสาน งานซ่อมรถจักรยาน และงานตัดผม เพื่อให้นักเรียนมีวิชาชีพติดตัวไว้ใช้ในยามจำเป็น
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดนและผู้แทนนักเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิต การเรียนการสอนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมธนาคารหอยพอก และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านพลิ้ว เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร