วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๘ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “ตรานกยูง พระราชทาน สืบสานตำนานไทย” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเคป ฟาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังท่าอากาศยานสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ ๑ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ ๒ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร กีฏวิทยา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความสัมพันธ์ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ ๑ จัดแสดงพรรณไม้หายากของทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น ๖ โซน ประกอบด้วย พรรณไม้หายาก พรรณไม้อิงอาศัย พรรณไม้แอลไพน์ พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ทะเลทราย และพรรณไม้วิวัฒนาการต่ำ ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ ๒ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนและวิวัฒนาการพืช แมลงมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร การจำลองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอันเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิด รวมถึงพิพิธภัณฑ์และห้องภาพที่รวบรวมภาพถ่ายแมลงนานาชนิด และงานศิลป์ที่เชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตของคนและแมลง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “อะ ซีด แบงค์ ฟอร์ ไทยแลนด์” (A Seed Bank for Thailand) โดย ดร.เคท เอ. ฮาร์ดวิค ผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสวนพฤกษศาสตร์หลวง เมืองคิว สหราชอาณาจักร มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี