วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น จะต้องอาศัยความรู้
เป็นเครื่องมือและปัจจัยสำคัญ ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน นอกจากความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ซึ่งแต่ละคนศึกษาเล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้งแตกฉานแล้ว ยังมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
รวมทั้งความรู้อย่างที่เรียกกันว่าความรู้รอบตัวด้วย ความรู้อย่างหลังนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้
อย่างแรก เพราะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยไม่คับแคบอยู่เฉพาะด้าน
เฉพาะสาขา หรือล้าหลังไม่เท่าทันความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง เมื่อคนเรามีความรู้ในหลักวิชา
ที่แม่นยำเจนจัด และมีความคิดอ่านที่กว้างขวางทันการณ์ทันโลกก็จะสามารถปฏิบัติพัฒนางานได้อย่างเต็มที่
และยิ่งมีประสิทธิผล บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า จึงควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ให้กว้างขวางและรอบด้านอยู่เสมอ ต่อจากนั้น
เวลา ๑๓.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดประมวลราษฎร์ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม