วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำเภอปากชม จังหวัดเลย โรงเรียนแห่งนี้
มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในหลายด้านสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียนทั่วไปในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากมีการฝึกให้นักเรียนทำข้อสอบเก่า การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
และสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยปลูกถั่วมะแฮะ กล้วย มะละกอ รวมทั้งสามารถผลิตไข่ไก่ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายหารายได้ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการละเล่นผีตาโขน และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้
เพื่อนำมาใช้กับพืชผักผลไม้แทนยาปราบศัตรูพืช ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ การเรียนการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
การใช้ภาษาไทยโดยใช้บัตรคำ การแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่นโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนานกปีด เช่น
ขนมกล้วย ขนมฟักทอง และมะละกอเชื่อม โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโดยแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดหยอง
และน้ำพริกเห็ด จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในกิจกรรมเพาะเห็ด
นางฟ้าโดยใช้ฝุ่นซังข้าวโพดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งโรงเรียนทดลองจนประสบความสำเร็จ และสามารถ
ขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ราษฎรมาศึกษาดูงาน ทำให้โรงเรียน
ได้รับรางวัล “แหล่งเรียนรู้ดีเด่น เศรษฐกิจพอเพียง” จากการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย เสร็จแล้ว
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรค
แก่ราษฎร ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาเข้ารับบริการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ซึ่งเปิดสอนมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๑ ปี และมีการพัฒนาทั้งด้านอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ศักยภาพการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์การเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม
โครงการตามพระราชดำริ อาทิ การฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่นักเรียน การสอน
ทำขนมทองพับและทองม้วนสดจากใบส้มโก่ย รวมถึงขนมไทยอื่นๆ และเครื่องดื่มสมุนไพร ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาโรค
แก่ราษฎร และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

/ในวันเดียวกันนั้น…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาขององค์กรและสถานศึกษาต่างๆ ในรัฐปีนัง
ได้แก่ ร้านกาแฟวิทยาศาสตร์ปีนัง แอท เฮอริเทจ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุง หลิง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
บาลิค ปูเลา ศูนย์เรียนรู้เทคโดม ปีนัง โรงเรียนประถมศึกษามินเดน ไฮท์ โรงเรียนมัธยมศึกษาบูกิต
จัมบูล รวมทั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง