วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นสักขีพยานใน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของไทยและ
หอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์แห่งชาติจีน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงของจีนและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทย
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงของจีนและสถาบันสมาชิกภาคี
ความร่วมมือจูโนสำหรับการทดลองจูโน นอกจากนี้ จะทรงเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานกงสุลใหญ่ไทย
ณ นครเชียงไฮ้ รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ –
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นำ คณะกรรมการร้านอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๘” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้
ประทานโล่อาสากาชาดและเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๘” แก่คณะผู้เข้าเฝ้า
– นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดงาน “ออฟ โรด โทรฟี ๒๐๑๕” (OFF ROAD TROPHY 2015) เฝ้า ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อรายการ
“ออฟ โรด โทรฟี ๒๐๑๕” (OFF ROAD TROPHY 2015) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย และนำ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว
โอกาสนี้ คณะผู้จัดงานแสดงรถยนต์ “เดอะ แบงค็อก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์ โชว์ ๒๐๑๖”
(THE BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2016) เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำ คณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณสตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น
ปี ๒๕๕๙ และสตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี ๒๕๕๙ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “โครงการประกาศเกียรติคุณ
สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี ๒๕๕๙” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีบุคลิกดีเด่น
/นายพิสิฏฐ์…..
– ๒ –

– นายพิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี นำ คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี และผู้ชนะการแข่งขัน “แรลลี่ฉลอง ๑๑๑ ปี ราชินี” เฝ้า ถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้
ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระและ มหาวิทยาลัยดันดี เพื่อทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่ง