วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๔.๕๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปในการประชุมและทรงตรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ อำเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๕ พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการจัดหาน้ำสำหรับราษฎรได้ใช้
ในการปลูกข้าวตลอดปี ซึ่งในอดีตมีความจุ ๗๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อมาได้เสริมสันสปิลเวย์ เพิ่มขึ้น ๕๐ เซนติเมตร สามารถเพิ่มความจุอ่างได้เป็น ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ ๒ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรบ้านปีแนมูดอ รวม ๑๑๘ ครัวเรือน ๔๕๖ คน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรของนายคอเดร์ มะยูนุ เกษตรในพื้นที่พัฒนาบ้านปีแนมูดอ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการดังกล่าวเป็นศูนย์สาขาที่ ๒ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ เมื่อปี ๒๕๒๖ โดยมีการจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ให้เป็นที่ทำกินและจัดส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรให้ทั่วถึง ส่งผลให้เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำกินได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่สำหรับทำนาข้าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๘๖ คน มาจากบ้านไอร์บือแต บ้านไอร์กาเวาะ และบ้านไอร์กาแซ
ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

/ที่น้อมนำ …..

– ๒ –

ที่น้อมนำไปปฏิบัติตั้งแต่เมื่อก่อตั้งโรงเรียน ปี ๒๕๓๓ ซึ่งปัจจุบันประสบผลสำเร็จ สามารถขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ที่ช่วยขับเคลื่อนและสร้างเครือข่าย โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าระดับชุมชนที่มีมากในพื้นที่ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การทำเกษตรในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการปลูกผักตามวงรอบให้มีพอบริโภคได้ตลอดทั้งปี เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎร ซึ่งต่างปลื้มใจที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด เสร็จแล้ว
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ อาจารย์ และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน พร้อมนำนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทอง ทรงติดตามผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง
ซึ่งงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทยขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดการระบาดของโรคเท้าช้าง จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเรื้อนในพื้นที่ ๗ จังหวัด และการกำจัดโรคหนอนพยาธิในจังหวัดนราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ติดอันดับสูงสุดใน ๕ ลำดับแรกของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ มีแนวโน้มที่ลดลง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรผล
การดำเนินงานหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับชลประทานเบื้องต้นแก่นักเรียน โดยได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ ประโยชน์ของน้ำ และโทษของการขาดแคลนน้ำ
โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นายยูริ เฟดโดทอฟ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ณ โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร