วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า นับแต่นี้ บัณฑิตจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และแต่ละคนก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานตาม
ความถนัดและความรู้ความสามารถ ขึ้นชื่อว่างานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดหรือประเภทใดก็ตาม
ย่อมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย ซึ่งแม้จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่การทำหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายก็จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลสำเร็จของงานโดยส่วนรวม ผู้ทำงานร่วมกัน จึงควรทำ
ความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายด้วย จะได้สามารถปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้องตรงจุด สำคัญที่สุด จะต้องรู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติงานในส่วนของตนมิให้บกพร่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ทอดธุระ งานที่ทำร่วมกันก็จะดำเนินรุดหน้าไปโดยราบรื่นเรียบร้อย และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา และยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๔๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับโอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานในชนบท ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก – ท่าแร่ อำเภอเมืองขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่