วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก
ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแก่
นายวุฒิศักดิ์ ช่วยศรีนวล กับ นางสาวฐิติมา ทองคำดี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หัวข้อ “พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” ซึ่งจัดแสดงพระราช
กรณียกิจด้านการปลูกป่าและแก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่าไม้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และทอดพระเนตรนิทรรศการของ หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนศรีนครน่าน จัดกิจกรรมปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จัดกิจกรรมดูนกในโรงเรียน เพื่อให้เรียนรู้
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จัดแสดงการจัดสรรที่ดินป่าสงวนในจังหวัด น่าน ซึ่งปัจจุบันลดเหลือเพียงร้อยละ ๗๒ เป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่
ต้องรักษาไว้ไม่ให้เสียหายมากไปกว่านี้ โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” ทรงเล่าถึงการทรงงานด้านป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ ป่าไม้สาธิต ป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรก ที่ทรงนำกล้ายางนาและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูก ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
และมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการ
การทำงานด้านป่าไม้ พันธุ์พืช และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรทำการเกษตรได้ผลดี
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงฟัง
การเสวนาเรื่อง “ชุมชนค้นหาชีวิตใหม่” ตอน “ป่าชุมชนศิลาแลง ให้น้ำ ให้นา ให้ชีวิต” เป็นการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนตำบลศิลาแลง โดยแกนนำชุมชนได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานการดูแลจัดการป่า ทำให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรตลอดทั้งปี การตัดไม้ทำลายป่าหมดไปจากพื้นที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บอาหารป่า นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดโดยนำต้นไม้ในป่ามาทำเป็นสีย้อมผ้าฝ้าย สร้างรายได้ให้กับตนเอง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๕๓ จำนวน ๗ ตัว เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ปัจจุบันสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ จังหวัดน่าน มีแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล พันธุ์ลูกผสม และพันธุ์ซาแนน ๑๒๓ ตัว นอกจากนี้ ได้อบรมการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรเพื่อเป็นอาชีพทางเลือก จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจัดทำโครงการ
“เรียน-รู้-รักษ์นก” เพื่ออบรมเยาวชนในจังหวัดน่านให้มีความรู้เกี่ยวกับนก ตลอดจนปลูกฝังแนวคิด
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
/เวลา ๑๖.๑๖ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๖.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และอาคารสิรินรัตน์
ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในพื้นที่ ปัจจุบันมีเด็กเล็กเข้าเรียน จำนวน ๑๓๓ คน แบ่งออกเป็นระดับชั้นบริบาล ๑ ห้องเรียน และระดับชั้นปฐมวัย ๑ – ๓ จำนวน ๗ ห้องเรียน เน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ กลุ่มสาระ คือ ตัวเรา บุคคลและสถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเติบโตสมวัย ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลส้าน อาทิ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง แสดงเมนูผักพื้นบ้านฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ได้แก่ แกงแค ปลา กุ้ง แกงผักหวานป่า และตำสาหร่ายเตา การสาธิตการทอผ้า
จากกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ การสาธิตการทำเครื่องจักสาน กระด้ง กระบุง การทำข้าวกล้องอิ่มสุข ตลอดจน
การจัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน