วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่
และเข็มเชิดชูเกียรติ
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการ
อำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และนางนลิน นิลอุบล กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ ฯ นำ นายธิติ
สุทธิยุทธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเปอร์ดู สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายเอมิลิโอ
เด มิเกล กาลาเบีย (Mr. Emilio de Miguel Calabia) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย
เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่