วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย-
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๓.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทน
พระองค์ ไปประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทน
พระองค์ ไปประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๕.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒ ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง