วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดโรงไฟฟ้า บี.กริม.บีไอพี เพาเวอร์ ๑ และโรงไฟฟ้า บี.กริม.บีไอพี เพาเวอร์ ๒ ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ บริษัท โตชิบาแคเรีย ประเทศไทย จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในอำเภอภูกามยาว อำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน และอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วย