วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก  ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เวลา  ๑๗.๕๐  น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปทรงเปิดงาน  “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสาน
ตำนานไหมไทย”  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๘.๕๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ทำเนียบรัฐบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร