วันอังคาร ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก  พระบรมมหาราชวังวันอังคาร ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร