วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๑.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดาริอุส ไกดีส
(Mr. Darius Gaidys) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ในการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพการงานนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้ว แต่ละคนยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตด้วย
และในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ บัณฑิตจะต้องปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอจะได้สามารถ
สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า
ความกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ในชีวิตของคนเรานั้น มีผู้ที่มีคุณแก่เราอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นต้นว่า บิดามารดาผู้ให้กำเนิด ญาติมิตรผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอด
วิชาความรู้ ตลอดจนสังคมประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพ การที่บุคคลจะมีความกตัญญู
รู้คุณได้ ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อน สามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่น และมีใจปรารถนาที่จะตอบแทน
ความดีนั้นด้วยความดีเช่นกัน จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นฝึกฝนอบรมพื้นฐานจิตใจให้ประณีตขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างเสริมความกตัญญูรู้คุณ ให้เจริญงอกงามขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง