วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพไทย ทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรมาเป็นพื้นฐานมาแล้ว นับได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามเหล่าทัพ เมื่อเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ทุกคน
จึงควรจะได้ทำความเข้าใจว่า นายทหารนั้น ต้องเป็นทั้งตัวอย่างและผู้นำที่ดี กล่าวคือ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้เต็มกำลัง ตลอดจนหาประสบการณ์เพิ่มเติม และหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ เพื่อพัฒนาตน
และหน่วยงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งต้องสังวรระวังความประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
เป็นตัวอย่างและมาตรฐานของหน่วย มีความอดทนเสียสละ สุจริตและซื่อตรงต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่การงาน ถ้านายทหารทุกคนสามารถเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดี ทั้งในการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตน งานทุกส่วนของกองทัพก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะอำนวยผลให้ชาติบ้านเมืองของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยความผาสุกสงบ และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย ๑๐๐ ปี” ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี