วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายซัยฟ์ อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด คอลฟาน อัชชามิซีย์ (Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
– ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร
๒. นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
๓. ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
๔. นายณัฐพล ทองไหล นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
๕. นายพนม นามผาญ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นายมานูเอล มอนตาน่า ประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สมทบโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
พร้อมทั้งของที่ระลึกสัญลักษณ์มิชลิน

/ศาสนาจารย์ทวีศักดิ์…

 

– ๒ –

– ศาสนาจารย์ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
นำ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
การดำเนินงานจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” และการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
จังหวัดเชียงใหม่ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง
เหรียญทองที่ระลึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร