วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
“ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น” อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
พันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของศูนย์การเรียน เสร็จแล้ว
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการแจกลูกสะกดคำ และวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ ทั้งนี้ พบว่านักเรียนมีปัญหา
ด้านทักษะการฟังและพูด เนื่องจากนักเรียนในพื้นที่เป็นชาวลาหู่ ใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักในการสื่อสาร จึงแก้ปัญหาโดยการนำการเล่านิทาน และการร้องเพลง มาเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสนใจเรียน และรู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น ส่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ศูนย์การเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ “ออน แฮนด์” (On Hand) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อีกทั้งทางศูนย์การเรียนได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และผักจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนตามบ้าน
สัปดาห์ละครั้ง ในการนี้ มีพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มความถี่ในการแจกจ่ายถุงเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ ทรงรับเด็กหญิงอายุ ๒ ปี ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ และลิ้นหัวใจ
ปิดไม่สนิท ซึ่งปัจจุบันรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
พันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๑๐เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๗๗ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา
เผ่าลาหู่ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ในระดับปานกลาง จึงมีการสอนเสริมหลังเลิกเรียนและ

/ให้นักเรียน …
– ๒ –

ให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อทบทวน ส่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปรกติ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง วิธีหาร โดยใช้ก้อนหินและใบงานประกอบการสอน เป็นการช่วย
ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเลขให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ได้แก่
การทำย่ามมูเซอ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ไข้ การการเรียนการสอนชั้นอนุบาล สอนการจิ้มสีลงในใบงานรูปภาพสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยฝึกเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเกรียบกล้วย และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โรงเรียนมีผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน และยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรซึ่งได้ต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนอีกด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่