วันอังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และครูใหญ่โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี ๒๕๖๖ และในโอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการ
ตามพระราชดาริ ฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๕
การนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่
คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาวบุปผา วรไพบูลย์ กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทาโครงการ
“พุทธบุตรร่วมทาความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทย ครั้งที่ ๓” สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายกฤษณ์ จันทโนทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ฯ และผู้แทนบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จากัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ และประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นา คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/นางสายสม…
– ๒ –
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา นายสมโภชน์ ช่วยอุปการ ประธานองค์กร ฟิวเจอร์ กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทาน
เป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายสัณหณัฐ สีจาปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ พร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปแข่งขัน
กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก รายการ “เวิลด์ ทรานสแพลนท์ เกมส์” (World Transplant Games) ครั้งที่ ๒๔
ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศาลาผกาภิรมย์
โรงเรียนจิตรลดา
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และครูใหม่
โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวกับครูโรงเรียนจิตรลดาที่ปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็ม ๒๕ ปี ด้วย