วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
ประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดอาคารนาลันทามหาวิหาร ณ วัดเน็มบุตสึชู ซัมโปซัน มูเรียวจูจิ
จังหวัดเฮียวโกะ และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัส ศูนย์ศิลปะ
การแสดงซีชู และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร