วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๕๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในโอกาสนี้  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงาน  เสร็จแล้ว ทรงรับฟังการบรรยาย
และทอดพระเนตรวัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร  และทรงรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดการน้ำในแม่น้ำยม
และทอดพระเนตรหลุมขุดค้นโบราณคดีวัดชมชื่น  วัดช้างล้อม  และวัดเจดีย์เจ็ดแถว
เมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ เดิมชื่อ “เมืองเชลียง” เปลี่ยนชื่อเป็น
“ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย มีลำน้ำยมเป็นคูเมืองธรรมชาติ เหมาะแก่การ
ตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีแม่น้ำและภูเขาเป็นปราการล้อมรอบ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ฯ มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เป็นวัดสำคัญในเมืองเชลียงมาแต่เดิม มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ตามผนังพบว่ามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนัง วิหารด้านหน้าปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ปางมารวิชัย  วัดชมชื่น มีหลุมขุดค้นโบราณคดี พบร่องรอยวัฒนธรรมของมนุษย์หลายสมัย วัดช้างล้อม มีเจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์
อยู่โดยรอบ ส่วนวัดเจดีย์เจ็ดแถว มีเจดีย์แบบต่าง ๆ ที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้ และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัย โดยเจดีย์ประธานเป็นรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหาร และมีเจดีย์รายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่าง ๆ จำนวน ๓๓ องค์ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคำแหง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้น ทรงรับฟัง
การบรรยายและทอดพระเนตรวัดมหาธาตุ  วัดศรีสวาย  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อดีตเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีของประเทศไทย มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยาน ฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ปัจจุบัน สำรวจพบโบราณสถาน จำนวน ๒๑๘ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นวัดในพุทธศาสนา เช่น วัดมหาธาตุ เป็นวัดหลวงที่สำคัญประจำอาณาจักรสุโขทัย และวัดศรีสวาย ก่อสร้างด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุสำคัญที่ค้นพบในพื้นที่ คือ ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้

จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียง และส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ
/ ที่แสดง …

– ๒ –

ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตบนผืนแผ่นดินไทย อาทิ พระพุทธรูปสำริด
ปางลีลา ศิลปะสุโขทัย และเครื่องสังคโลก
เวลา  ๑๓.๑๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  กับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)                   ในโอกาสนี้  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย
คณะข้าราชการ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลรายงาน   จากนั้น ทรงรับฟัง
การบรรยายและทอดพระเนตรวัดช้างรอบ  วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดพระแก้ว

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ำปิง เป็นเมืองโบราณที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร ประกาศ
ขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๑๑ และได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔
นอกเมืองกำแพงเพชรด้านทิศเหนือ มีกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ บริเวณนี้เรียกว่า “เขตอรัญญิก” แปลว่า ป่า บนยอดเนินเขาเป็นที่ตั้งของวัดช้างรอบ เจดีย์ประธาน
เป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีประติมากรรมช้างปูนปั้นครึ่งตัวอยู่โดยรอบ ในพุทธศาสนา
ยกย่องว่าช้างเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ ความมีอำนาจ ความมั่นคง ศิลปะโบราณวัตถุที่มีช้างรองรับอยู่
ย่อมมีความหมายว่าช้างนั้นมาค้ำจุนพุทธศาสนา ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ฯ มีวัดสำคัญ อาทิ วัดพระสี่อิริยาบถ เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย วิหาร มณฑปพระสี่อิริยาบถ และเจดีย์บริวาร โดยมณฑปพระสี่อิริยาบถ แต่ละด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน พระพุทธรูปในอิริยาบถเดิน
หรือลีลา เป็นเอกลักษณ์เด่นในศิลปะแบบสุโขทัย  วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเมืองโบราณกำแพงเพชร มีเจดีย์ช้างเผือก ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมแบบศิลปะสุโขทัย มีประติมากรรมช้างปูนปั้น จำนวน ๓๒ เชือก และร่องรอยส่วนพระบาทของพระพุทธรูปยืน ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

กับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในการนี้  ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กำเนิดชีวิตที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เด่น  ที่เคยวิวัฒนาการบนโลก เพื่อบอกเล่าพัฒนาการของชีวิตรูปแบบต่าง ๆ นับจากยุคแรกเริ่มที่เป็นสัตว์เซลล์เดียว
และมีวิวัฒนาการเป็นรูปแบบที่ซับซ้อน และเคลื่อนจากน้ำมาอยู่บนบก เกิดผืนป่า และสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรก นอกจากนี้ มีการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของจริงของไดโนเสาร์ สิ่งมีชีวิตบินได้ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยปรากฏ
ซากดึกดำบรรพ์ชุดสำคัญ และชิ้นส่วนของลูกอุกกาบาตที่หาชมได้ยาก ที่นำมาจัดแสดงจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นมรดกให้คนไทยได้ศึกษา และตระหนักถึงสิ่งมีค่าที่ควรหวงแหนไว้   ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนโรงเรียนนายร้อย เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แม้จะเดินทางไปยังที่สถานที่จริงไม่ได้แต่สามารถศึกษาหาความรู้
โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การอ่านหนังสือ การสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อที่จะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

/ เวลา …

– ๓ –

 

เวลา  ๑๕.๔๕  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ในวันเดียวกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน เพื่ออัญเชิญไปถวายภิกษุที่อาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับประทานเงิน เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน สำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุน
“โสมสวลีอารีรักษ์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงินและสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงิน

สำหรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย  เฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ของสภากาชาดไทย

– นางสาวสอาด  วงศ์อนันต์นนท์  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่รักษาอาการป่วยที่หอผู้ป่วยเด็ก ตึก สก. โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย