วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรสถานการณ์น้าท่วม และพระราชทานถุงบรรจุ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้าล้นตลิ่ง กับออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วย สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดสามเรือน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๑.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ