วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงสักการะอัฐิหลวงปู่ผาง โกสโล และฉลองเจดีย์บรรจุอัฐิ ณ สานักสงฆ์บ่อแก้ว
มณีโชติ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๑.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้าช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ อ่างเก็บน้าบริเวณวัดป่าดงชมพูพาน อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งกรมชลประทาน สนองพระราชดาริ ในการปรับปรุงสระเก็บน้า ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ท่อส่งน้า และบ่อพักน้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน ฯ ต่อมา ในปี ๒๕๖๑ ได้มีพระราชดาริเพิ่มเติมให้กรมชลประทาน ปรับปรุงสระเก็บน้าแห่งเดิมให้สามารถเก็บกักน้าได้เพิ่มขึ้น โดยก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าแบบแพลอยน้า และท่อสูบน้าจากจุดสูบน้าถึง จุดพักน้า จนปัจจุบัน มีน้าใช้ในการอุปโภค บริโภคและการทาการเกษตรอย่างเพียงพอ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการดาเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองรับเสด็จ
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการดาเกิง วรวุฑฺโฒ (ดาเกิง ชาลีจันทร์) ท.ช.,ท.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุชั่วคราววัดป่าชมพูพาน อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อนึ่ง ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยังกองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ กับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้มาบริการตรวจรักษาประชาชน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ ทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ และโปรดให้นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ยังร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยให้คาปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน
/โอกาสนี้ …
– ๒ – โอกาสนี้ พระราชทานถุงยังชีพแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สาหรับนาไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการแก่ผู้แทน พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร จากนั้น ทรงมีพระดารัสชื่นชมการปฏิบัติงานของ พอ.สว. ว่าเป็นหน่วยงานที่จาเป็นและสาคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎร สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี