วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ ประธานบริหาร บริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบโครงการจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์บูรณาการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๔
– นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ คณะผู้บริหารและนักเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์