วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๙.๒๙  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษณ์ จันทโนทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุ

ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

– พระเทพวชิราธิบดี ศรีศาสนกิจดิลกคุณ อดุลธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระราชวัชรสุทธิวงศ์ ธรรมาลงกรณ์วิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

– พระศรีวชิรเวที

– พระวชิรกิจโสภณ
ต่อจากนั้น  เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระปัญญาวชิรกวี ณ โรงพยาบาลสงฆ์
มหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่