วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีเขตบริการ คือ บ้านหัวแม่คำ นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซอ อาข่า และลาหู่ และมีนักเรียนชนเผ่าชาติพันธุ์ม้ง จากประเทศเพื่อนบ้าน ๑๔ คน
มาเรียนร่วมและพักค้างเป็นนักเรียนบ้านไกล ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๘๗ คน ในสถานการณ์โควิด – ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ สามารถจัดการสอนได้ตามปกติ สำหรับโครงการ
เพิ่มผลผลิตอาหารของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒
มี ๑๗ แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอต่อความต้องการ มีบางแห่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น เพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกในที่ราชพัสดุ ด้านการประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาไทย พบว่ายังต้องปรับปรุง สอนเสริม
ในรายที่มีพัฒนาการช้า ที่ห้องประถมศึกษาปีที่ ๖ มีการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ “เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม” เพื่อฝึกการคูณทศนิยม และเรียนรู้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนทำขนมคุกกี้งา
ขี้ม่อน ส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ที่ห้องสมุด มีหนังสือ ๓,๑๘๙ เล่ม จัดหมวดหมู่ตามแถบสี นอกจากนี้
มีตู้หนังสือและแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาพระราชทาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางชมรมศิษย์เก่า
ให้ศิษย์เก่าและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มาใช้บริการ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมรักษ์การอ่าน มีสาธิตเล่านิทาน
และสอนน้องบันทึกการอ่าน กิจกรรมพยาบาล ส่วนใหญ่พบอาการไข้หวัด ปวดท้อง มีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกกุหลาบสีแดง เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ กิจกรรม
การถนอมอาหาร วันนี้สาธิตทำผักกาดดองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู หรือลีซอ มีทั้งแบบดองแห้งและดองน้ำ
ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตยังไม่พอ เนื่องจากแปลงเกษตรมีพื้นที่ ๓ ไร่ เป็นที่ลาดชัน
ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สุกรเหมยซาน และไก่ไข่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕