วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันตำรวจเอก สาโรจน์ พิมพ์คุณากร ประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐิน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
นำ นายสมบุญ พิมพ์คุณากร คณะกรรมการ ผู้แทนองค์กร และคณะผู้จัดงานบุญถวายผ้ากฐินเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ
และเงินที่ได้รับจากการร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพ นางอัมพร พิมพ์คุณากร สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วม เฝ้า ด้วย
– นายภัทรดิฐ สิงหเสนี ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนช่างฝีมือ (ชาย) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒ และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วม เฝ้า ด้วย
– นายแพทย์ ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
และคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขดีเด่น และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะผู้บริหาร และผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/คณะกรรมการสมาคม…

– ๒ –

– คณะกรรมการสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้บริหาร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะชมรมดนตรีไทย
และนาฏศิลป์วังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดกิจกรรมด้านงานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายโนรึคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวนภาภรณ์ รักสุจริต กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีเบียร์ณา จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวธัญญ์พิศา ทิมผลประเสริฐ ผู้ประสานงานโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
บริษัท คอลเกต – ปาล์โอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายชุดแปรงและยาสีฟัน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด ฯ
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ
พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
“ศรีสังวาลย์” และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

/รองศาสตราจารย์อิสสรีย์…

– ๓ –

– รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไทย – จีน ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี