วันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ได้พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
๔ ตัว เป็นเพศผู้ ๓ ตัว และเพศเมีย ๑ ตัว ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศึกษาทดลองการเลี้ยงผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ โอกาสนี้ พระราชทานแพะแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะ อำเภอละงู เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ได้มีมีพระราชวินิจฉัยเรื่องการจัดหาแพะชามี เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และพัฒนาการผลิตนมแพะที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชกระแส โดยขอแพะพันธุ์ชามีจากกรมปศุสัตว์ ๕ ตัว เป็นเพศผู้ ๑ ตัว และเพศเมีย ๔ ตัว มอบให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาทดลองเลี้ยงต่อไป
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเป็นพื้นที่การศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักศึกษาทุนพระราชทานของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
พระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สนองพระราชดำริ นำพันธุ์ไข่ไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จังหวัดเลย มาขยายพันธุ์ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยฟักในตู้อบ และจะเลี้ยงเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และส่งเสริมเป็นอาชีพต่อไป สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา