วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางจรรยารักษ์ พุ่มเจริญ ภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย
ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย
“อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย
ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ จากนั้น
นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน

/และครอบครัว…

– ๒ –

และครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย
ในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๓๔ ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงให้มีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จึงให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่น ทั้งจากอำเภอ
ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ กลุ่มลาวครั่ง อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ กลุ่มลาวเวียง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
และอำเภออู่ทอง กลุ่มกะเหรี่ยง อำเภอด่านซ้าย และกลุ่มไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง ซึ่งต่างสวมชุดแต่งกายประจำชาติพันธุ์ มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนต่าง โบกธงพระปรมาภิไธย “วปร.” และธงพระนามาภิไธย “สท” พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และพิมเสนน้ำแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่
ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชน โดยมีรายการอาหาร อาทิ ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย กระเพราหมูสับ ข้าวผัดหมู ขนมก้านบัว ขนมปังไส้ต่าง ๆ ชา กาแฟ และน้ำดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความ
ปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้
/เวลา ๐๙.๐๒ น…

– ๓ –

เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
เข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้าน
สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำ คณะกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
และคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน “ไบเทคฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๓” สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔
และสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๖๔
– นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ บริษัท เอ็นพี
บี๕ (อ่านว่า บี-ไฟว์) (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุน
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ
– นางสาวรดาณัฐ อุปนิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำ ผู้บริหาร บริษัท ฮิโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถไถพรวนดิน
เพื่อพระราชทานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย และโครงการ “ร.ด.พันธุ์ดี ต้นแบบสถานศึกษา ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๔
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา
/ในวันเดียวกันนี้ เวลา…
– ๔ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร
พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ