วันอังคาร ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ว่างพระราชกิจ