วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
และพระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เฝ้า
พร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากร ผู้แทนครู นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และการประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี เพื่อถวาย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
– นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี
นำ คณะวิทยากร กรรมการ ผู้แทนครู นักเรียนโรงเรียนค่ายพุทธบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ ๔” สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือวรรณคดีจีน เรื่อง “ซ้องกั๋ง” ฉบับอำนวยการแปล
โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
– นางวิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู และประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร และผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางวรากร วิริยะพันธุ์ และคณะ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด (สาขาพัทยา)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางอาภรณ์ บุษมงคล และนายยุทธพงศ์ บุษมงคล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๖๖ และเลขที่ ๒๔๕๖๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลศีรษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
/๓. นางสาว …..

– ๒ –

๓. นางสาวปิยะนุช พัฒนกิจธำรง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕๕๒๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธานบริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายวาณิช จำนงนรวุฒิ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์พลาสติก และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นางสาวกษมา เครือเนียม ประธานชมรมจักรยาน “ไทย แองเจิ้ล ไซคลิ่ง” (Thai Angel Cycling) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ชมรมจักรยาน ฯ และผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันปั่นจักรยานหญิง “ไทย แองเจิ้ล ไซคลิ่ง” (Thai Angel Cycling) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” นำ คณะกรรมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการประกวด ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ
ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “แว่นแก้ว” ด้วย
– นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนของบริษัท นิฮง โคเดน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ “เออีดี” (AED) เครื่องช่วยสอน “เออีดี เทรนเนอร์” (AED Trainer) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพื่อช่วยชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมตู้บรรจุ “เออีดี” (AED) ชนิดตั้งพื้น และหุ่นฝึก “ซีพีอาร์” (CPR)
ชนิดมีไฟแสดงที่บ่า เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำ ผู้แทนธนาคาร ฯ และคณะผู้จัดการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
/ในโอกาสนี้ …

– ๓ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป แต่ทุกวันนี้ กล่าวกันว่า
แม้คนที่ศึกษาเล่าเรียนมาในระดับสูง ก็อาจจะสร้างตัวสร้างฐานะได้ไม่ง่ายนัก เพราะโอกาสในการทำงาน
ไม่เปิดกว้างเหมือนแต่ก่อน ข้อนี้ ดูจะบั่นทอนกำลังใจของบัณฑิตใหม่อยู่ไม่มากก็น้อย จึงใคร่จะกล่าว
แก่บัณฑิตว่า โอกาสในการทำงานนั้น เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากปัจจัยหลัก ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการจ้างงาน สภาพเศรษฐกิจ หรือความเจริญของเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายใน ได้แก่ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในจิตใจของแต่ละบุคคล แม้ว่าโอกาสในการทำงาน
อันเกิดจากปัจจัยภายนอกจะไม่เปิดกว้างนัก แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตน
และมีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ท้อถอยยอมแพ้โดยง่ายแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นโอกาส รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ตนเอง และประสบความสำเร็จที่ดีได้เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้
ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์
เวลา ๑๕.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๓ เรื่อง “สเตท ออฟ ดิ อาท แอนด์ อิทส
รีเฟลกชั่น ออน ซัคเซส ออฟ มินิมอลลี่ อินเวซีฟ คาร์ดิแอค เซอเจรี” (State of The Art and Its
Reflection on Success of Minimally Invasive Cardiac Surgery) ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร