วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ประชาชน และธำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบสุขให้แก่บ้านเมือง
การจะทำงานในหน้าที่ของตำรวจให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อถือ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น หมายความว่า ตำรวจจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง ในงานที่ปฏิบัติ ในกฎหมาย ในชาติบ้านเมือง และในคุณธรรมความถูกต้อง ทั้งต้องได้รับศรัทธาความเชื่อถือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และสำคัญที่สุด คือประชาชนด้วย ทุกคนจึงต้องปลูกฝังสร้างเสริมศรัทธาความเชื่อถือที่ถูกต้อง
ให้แก่ตนเอง และประพฤติตนปฏิบัติงานให้ผู้อื่นศรัทธาเชื่อถือได้อย่างแท้จริง ถ้าทำได้ และรักษาไว้ให้ยั่งยืนได้ ภารกิจทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลเป็นความผาสุกมั่นคง ของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน