วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
และทรงหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ส่วนต่อขยาย และเปิดตัวเครื่องเพทซีที
รุ่น “ไบโอกราฟ วิชัน เอจ” (Biograph Vision Edge) กับทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอน
และเพทสแกนแห่งชาติ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการดำเนินงาน และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย และการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสาธิตแกะหนังตะลุง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ ฝึกทักษะ
การแกะสลัก การลงสี และการเชิดหนังตะลุง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กับต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด และโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทอดพระเนตรโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำปลาดุกร้า ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ส่งวิทยากรมาให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงปลาดุก และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สอนการแปรรูปและจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ได้ขยาย องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก อยู่ในการกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๙๒ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ซึ่งเปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อาศัยอยู่แนวชายแดนได้มีสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่บ้านหัวควน
เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง และความมั่นคง ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล
/กิจกรรม…

– ๒ –

กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนเสื้อและกระเป๋าผ้า ช่วยฝึกทักษะงานศิลปะ เพื่อต่อยอด
เป็นอาชีพได้ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำน้ำมันไพล ใช้นวดคลายเส้น
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การทำมะพร้าวแก้ว และการทำไข่เค็มใบเตย ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร เพื่อเก็บไว้บริโภค จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล ๓ เรื่อง การเรียงพยัญชนะ เดิมผู้ปกครองและนักเรียน สื่อสารด้วยภาษายาวี ปัจจุบัน สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้น กับทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตพืชผัก ไม้ผล และเนื้อสัตว์ซึ่งมีเพียงพอบริโภค ได้ตลอดทั้งปี โดยโรงเรียน ฯ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาและชุมชนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านกูบู เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส