วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๓.๓๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าว  ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก