วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ณ เรือนจำจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปยังสำนักงานชั่วคราวองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรงร่วมการประชุมประจำปีกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทรงหารือ ทบทวนผลงานที่ผ่านมา และการจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคต ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับประเทศ
ถึงระดับภูมิภาค โดยทรงตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ ทรงหารือกับองค์การอนามัยโลก เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย จึงทรงจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ฯ ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และองค์การอนามัยโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนัก
จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ฯ
และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
/ ครั้นเสด็จ …

– ๒ –

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ ฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เพื่อแก้ปัญหาลุ่มน้ำปากพนัง ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
แบบผสมผสาน โดยพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านชลประทาน เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำเค็มเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร รวมทั้งน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัทลุง และสงขลา รวมทั้ง สนับสนุนพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ ไร่
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงาน อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งดำเนินงานจัดการป่าพรุควนเคร็ง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ และการบุกรุก
พื้นที่ป่า มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าพรุ โดยการปลูกป่าพรุ และทำแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีแผนการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าพรุ การลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทำไม่ถูกกฎหมาย และส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎร เพื่อสร้างจิตสำนึกการดูแลป่า นอกจากนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขุดปรับพื้นที่รกร้างเนื่องจากดินเค็ม มาปลูกป่าจาก
ซึ่งเป็นพืชทนเค็ม ให้แก่ราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดอาชีพและทำงานที่บ้านเกิด โดยส่งเสริมการปลูกต้นจาก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก สำหรับเป็นเครื่องปรุงในครัวเรือน
เช่น น้ำยำ น้ำผึ้งจาก น้ำส้มจาก และน้ำตาลจาก ที่มีค่าความหวานเหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากต้นจาก เช่น เครื่องจักสาน และภาชนะ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ การพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่พื้นที่โดยรอบ อาทิ กรมการข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวกาบดำ ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกกับชนิดดิน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอสายพันธุ์ใหม่
จำนวน ๙๐ ไร่ ที่ให้ผลผลิตในเวลาประมาณ ๓ ปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปี สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา